Návod: Pomoc na diaľku a vzdial. prac. plocha

Diskuze výhradně o operačním systému Windows 7

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod t85m 21. 2. 2010 18:21

Pomoc na diaľku je užitočná technológia najmä pre pracovníkov oddelení technickej podpory
(Help Desk).
Používateľ môže povoliť pracovníkom technickej podpory prezerať si pracovnú plochu
alebo môže povoliť vzdialené riadenie svojho počítača. Toto môže byť použité pre prevedenie
používateľa cez komplikovaný proces konfigurácie alebo správu systémových nastavení,
zatiaľ čo používateľ pozoruje progres zmien na svojej obrazovke. Keďže používateľ môže posielať pozvánky pre Pomoc na diaľku interným aj externým pomocníkom, predstavuje to pre organizáciu eventuálne bezpečnostné riziko. Toto riziko môžeme znížiť rôznymi reštrikciami v nastaveniach Pomoci na diaľku.

Nastavenia sa nachádzajú vo Vlastnostiach systému dialógovom okne Vzdialené použitie:
• Povoliť pripojenia pomoci na diaľku k tomuto počítaču – vyčistením tohto poľa
môžeme individuálne definovať, na ktorých staniciach bude Pomoc na diaľku
zakázaná;
• Povoliť vzdialené riadenie tohto počítača – nastavenie je pod tlačidlom Spresniť
a môžeme ním obmedziť Pomoc na diaľku iba na prezeranie obrazovky bez kontroly
ovládania počítača;
• Vytvárať pozvanie, ktoré je možné použiť len v počítačoch so systémom Windows
Vista alebo novším systémom – vyznačenie tohto poľa (pod tlačidlom Spresniť)
obmedzí pripojenia zo starších operačných systémov;
• Časový interval platnosti pozvánok – pod tlačidlom Spresniť môžeme vybrať platnosť
pozvánok pre Pomoc na diaľku, predvolený limit je 6 hodín, maximum tohto
parametra je 30 dní;
• Interval 30 dní je odhadom času, v ktorom by technická podpora mala vyriešiť
stávajúci problém.
• Môže sa ale stať, že používateľ pošle pozvánku s platnosťou 30 dní a problém sa
vyrieši hneď v prvý deň. Osoba, ktorej pozvánku poslal, však má prístup k počítaču
ešte ďalších 29 dní. To samozrejme predstavuje neželateľný stav z pohľadu
bezpečnosti. Preto je odporúčané používať platnosť pozvánok maximálne 1 hodinu.
Pokiaľ sa problém dovtedy neodstráni, môžeme kedykoľvek vytvoriť ďalšiu pozvánku.

Pomoc na diaľku budeme konfigurovať takto:
1. V Ovládacom paneli klikneme na odkaz Systém a zabezpečenie a v dialógovom
okne na odkaz Systém.
2. V dialógovom okne Systém klikneme na odkaz Nastavenie vzdialeného prístupu.
3. Horná sekcia je určená pre správu Pomoci na diaľku. Ak chceme zakázať použitie
Pomoci na diaľku, vyčistíme políčko Povoliť pripojenia pomoci na diaľku k tomuto
počítaču, klikneme na tlačidlo OK.
4. Ak chceme povoliť Pomoc na diaľku, zaškrtneme políčko Povoliť pripojenia pomoci
na diaľku k tomuto počítaču.
5. Ak klikneme na tlačidlo Spresniť, otvorí sa nám dialógové okno Pomoc na diaľku –
nastavenie.
6. Tu nastavujeme parametre Pomoci na diaľku:
»» Vzdialené riadenie – vypíname/zapíname schopnosť pomocníka riadiť počítač na
diaľku.
»» Pozvania – nastavujeme maximálny časový limit pre pozvánku; určujeme, že
pomoc na diaľku môže byť realizovaná iba z operačného systému Windows Vista
alebo novším systémom.
7. Po definovaní rozšírených nastavení klikneme dvakrát na tlačidlo OK.

Použitie Pomoci na diaľku:

Pomoc na diaľku sa dá realizovať dvoma spôsobmi. Najpoužívanejší spôsob je požiadanie
o pomoc prostredníctvom pozvánky. Druhý spôsob je Ponuka pomoci na diaľku, kedy nie
je nutné posielať pozvánku, ale pracovník technickej podpory iniciuje pomoc sám.

Prvý spôsob. Používateľ, ktorý potrebuje pomoc, spustí utilitu Windows Pomoc
na diaľku. Odkaz sa nachádza v ponuke Štart pod položkou Všetky programy/Údržba.
Otvorí sa okno aplikácie s 2 možnosťami:

• pozvať niekoho, komu dôverujete, aby vám pomohol;
• pomôcť niekomu, kto vás pozval.
Používateľ, ktorý už žiadal niekoho o pomoc a má v systéme uložené kontaktné údaje
pomocníka, klikne na tlačidlo s jeho menom. Vytvorí sa pozvánka a čaká sa na pripojenie
pomocníka. Ak neexistujú žiadne kontaktné údaje, otvorí sa dialógové okno, v ktorom vyberieme spôsob kontaktovania pomoci.

Možnosti sú nasledovné:
Uložiť toto pozvanie ako súbor – pozvánka sa vytvorí ako súbor Pozvánka.• msrcincident,
ktorý môžeme ľubovoľne doručiť pomocníkovi. Využívame to hlavne vtedy, ak máme
poštového klienta nekompatibilného s platformou Microsoftu (napr. web-mail.)
• Odoslať pozvanie e-mailom – ak máme na počítači nainštalovaný kompatibilný
e-mailový program, napr. Microsoft Outlook 2007, klikneme na túto možnosť, čím
vytvoríme poštovú správu obsahujúcu pozvánku na pomoc na diaľku. Pomocník si na
svojom počítači pozvánku otvorí a pokúsi sa pripojiť na náš počítač.
• Použiť jednoduché pripojenie – tento spôsob je najjednoduchší. Podmienkou pre jeho
použitie sú:
»» operačný systém Windows 7 na oboch počítačoch;
»» aktívne pripojenie na Internet;
»» smerovač, prostredníctvom ktorého sa pripájame na Internet, musí podporovať
Easy Connect.

Pri výbere ktoréhokoľvek spôsobu sa žiadateľovi otvorí dialógové okno Pomoc na diaľku
s kódom, pomocou ktorého sa počítače skontaktujú. Žiadateľ musí doručiť 12-miestny kód
pomocníkovi a čaká na jeho pripojenie.

V úlohe pomocníka spustíme aplikáciu Pomoc na diaľku a klikneme na položku Pomôcť niekomu,
kto vás pozval, vyberieme medzi jednoduchým pripojením a lokalizovaním súboru
s pozvánkou, podľa typu pozvánky, resp. otvoríme priloženú pozvánku e-mailovej správy.
Všetky tri možnosti aktivujú aplikáciu Windows Pomoc na diaľku, ktorá nás vyzve na zadanie
12-miestneho kódu.

Po korektnom zadaní musí žiadateľ potvrdiť naše pripojenie na jeho počítač. Po potvrdení
sa v aplikácii zobrazí jeho pracovná plocha, prepnutá do základného zobrazovacieho režimu
bez pozadia.
V úlohe pomocníka máme v aplikácii prostredníctvom Panelu nástrojov tieto možnosti:

• Vyžiadať ovládanie/Ukončiť zdieľanie – slúži na vyžiadanie kontroly nad vzdialeným
systémom, ktorú nám ešte používateľ musí manuálne potvrdiť. Alebo ukončíme
zdieľanie ovládania systému, pokiaľ už kontrolu máme.
• Skutočná veľkosť/Prispôsobiť obrazovke – prepína zobrazenie do rozlíšenia, v ktorom
obrazovku vidí aj používateľ alebo do rozlíšenia vhodného pre danú veľkosť okna
aplikácie.
• Konverzácia – otvorí tablu určenú pre okamžitú konverzáciu vľavo od vzdialenej
pracovnej plochy.
• Nastavenie – otvorí okno s nastaveniami, kde môžeme určiť, či sa budú ukladať
denníky relácie pomoci na diaľku a či sa vymenia kontaktné informácie medzi nami
a používateľom žiadajúcim o pomoc.
• Pomocník – spustí okno technickej podpory s najčastejšími otázkami o pomoci na
diaľku.

V úlohe žiadateľa sa nám zobrazí podobné dialógové okno ako pomocníkovi, ale bez
náhľadu na pracovnú plochu. V dolnom riadku okna vidíme aktuálny stav relácie, ako napr.
informáciu o tom, či našu plochu pomocník vidí alebo aj zdieľa kontrolu alebo či sa relácia
ukončila.

V hornej časti sú nasledovné tlačidlá:
• Zastaviť zdieľanie – slúži na ukončenie zdieľania ovládania systému. Tlačidlo
je dostupné iba v prípade, keď pomocník aktuálne zdieľa kontrolu nad naším
počítačom.
• Pozastaviť/Pokračovať – pozastaví sa kontrola, aj náhľad pomocníka na našu
pracovnú plochu; ak budeme chcieť, môžeme pokračovať v relácii kliknutím na
tlačidlo Pokračovať.
• Konverzácia – otvorí tablu určenú pre okamžitú konverzáciu smerom dole od panela
nástrojov.
• Nastavenie – otvorí okno s nastaveniami, kde môžeme určiť, či sa budú ukladať
denníky relácie pomoci na diaľku a či sa vymenia kontaktné informácie medzi nami
a používateľom žiadajúcim o pomoc. Nachádza sa tu aj možnosť designovať tlačidlo
Esc ako vypínač zdieľania kontroly na systémom. Ďalej je tu ovládací prvok kvality
zobrazovanej plochy. Má štyri úrovne zobrazenia. Predvolenou je úroveň Nízka,
v ktorej je použitá 16-bitová hĺbka farieb, nevyhladené písmo, vypnuté pozadie
a nezobrazovaný obsah okna pri jeho presúvaní.
• Pomocník – spustí okno technickej podpory s najčastejšími otázkami o pomoci na diaľku.
Ponuka pomoci na diaľku je určená pre doménové prostredie. Ak chceme nakonfigurovať
nevyžiadanú pomoc na počítači v pracovnej skupine, musíme mať vytvorených rovnakých
lokálnych používateľov s totožnými heslami. Takáto podmienka je ťažko dosiahnuteľná
a výrazne znižuje zabezpečenie počítačov. Preto budeme ďalej uvažovať iba o konfigurácii
v doménovom prostredí.
Aby sme mohli ponúkať pomoc na diaľku, musia byť splnené tieto požiadavky:
• Na počítačoch, ktorým chceme pomoc ponúkať, musíme v lokálnej politike povoliť
tzv. nevyžiadanú pomoc a určiť používateľov a skupiny, ktoré budú mať možnosť
pripájať sa na počítače. V konzole Politika Lokálny počítač nájdeme toto nastavenie
pod položkou Konfigurácia počítača/Administrative Templates/System/RemoteAssistance. Názov nastavenia je Offer Remote Assistance.
• Brány firewall cieľových počítačov musia mať konfigurovanú predvolenú výnimku pre
Pomoc na diaľku (Remote Assistance).
• Na cieľových počítačoch musíme vytvoriť ešte jedno doplnkové pravidlo brány
firewall pre port 135.
Ak splníme požiadavky, môžeme v úlohe technickej podpory, kedykoľvek ponúknuť používateľom
na cieľových počítačoch pomoc aj bez toho, aby vytvárali a posielali pozvánky.

Konfigurovanie prístupu k vzdialenej pracovnej ploche

Na rozdiel od komponentu Pomoc na diaľku, ktorá poskytuje pohľad na pracovnú plochu
aktuálneho používateľa, Vzdialená pracovná plocha umožňuje niekoľko úrovní prístupu:

• Ak je na stanici lokálne prihlásený používateľ a potom sa pokúsi pristúpiť vzdialene,
lokálna pracovná plocha sa automaticky uzamkne a používateľ preberie svoju
vlastnú lokálnu reláciu. Toto je užitočné hlavne pre používateľov, ktorý napr. z domu
pristupujú na pracovné stanice, čo im umožňuje pracovať s tými istými aplikáciami
a dokumentmi, ktoré používali pred odchodom z práce.
• Ak sa používateľ nachádza na zozname tých, ktorí sa môžu vzdialene prihlasovať na
stanicu, a zároveň nie je lokálne prihlásený, môže novú reláciu vytvoriť a používať,
tak ako keby bol priamo pri danom počítači. Aj keď aktívna relácia môže existovať
iba jedna, aktuálne prihlásený používateľ si udržiava svoju reláciu pre neskoršie
pripojenie.

Vzdialená pracovná plocha po inštalácii nie je povolená. Musí byť osobitne povolená, čím
povolíme aj vzdialený prístup k pracovnej stanici. Ak je vzdialený prístup povolený, všetci
členovia skupiny správcov majú automaticky prístup aj k Vzdialenej pracovnej ploche.

Ostatní používatelia musia byť explicitne vložení do skupiny používateľov vzdialenej plochy
(Remote Desktop Users).
Postup konfigurovania Vzdialeného prístupu je nasledovný:

1. V Ovládacom paneli klikneme na odkaz Systém a zabezpečenie, a v ďalšom
dialógovom okne na odkaz Systém.
2. V dialógovom okne Systém klikneme na odkaz Nastavenie vzdialeného prístupu.
3. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti systému s kartou Vzdialené použitie v popredí.
4. V dolnej časti sa nachádzajú ovládacie prvky vzdialenej plochy. Pre zakázanie
vzdialeného prístupu vyberieme položku Nepovoliť pripojenia k tomuto počítaču
a zvyšné kroky tohto postupu môžeme vynechať.
5. Ak chceme povoliť Vzdialenú pracovnú plochu, máme na výber 2 nastavenia:
»» povoliť pripojenia z počítačov s ľubovoľnou spustenou službou Vzdialená
pracovná plocha (menej zabezpečené);
»» povoliť pripojenia iba z počítačov so spustenou službou Vzdialená pracovná
plocha s overením na úrovni siete (viac zabezpečené).
6. Klikneme na tlačidlo Vybrať používateľov. Otvorí sa dialógové okno Používatelia
vzdialenej pracovnej plochy.
7. Používateľov do skupiny Remote Desktop Users pridávame tlačidlom Pridať.
8. V dialógovom okne Používatelia – výber, klikneme na tlačidlo Umiestnenia, ktorým
vyberáme počítač alebo doménu, z ktorej chceme pridávať členov skupiny.
9. Do poľa Zadajte názvy objektov napíšeme meno požadovaného používateľa
a klikneme na tlačidlo Skontrolovať názvy. Ak sa meno nájde, napíšeme
ďalšie meno a pokračujeme obdobne, až kým nemáme všetkých požadovaných
používateľov. Pokiaľ sa meno nenájde, musíme ho opraviť a znovu skontrolovať.
10. Klikneme na tlačidlo OK.
11. Ak chceme používateľský účet zo skupiny odstrániť, vyznačíme ho a klikneme na
tlačidlo Remove.
12. Po ukončení pridávania a odstraňovania členov skupiny klikneme dvakrát na tlačidlo OK.

Vytvorenie pripojenia vzdialenej plochy

Správca systému má oprávnenie vytvárať pripojenia k Vzdialenej ploche na Windows servery
a pracovné stanice. Na serveroch s bežiacim Microsoft Windows 2000 je Vzdialená
pracovná plocha dostupná doinštalovaním komponentu Terminálové služby. Od verzie
Microsoft Windows XP Professional je Vzdialená plocha inštalovaná automaticky, ale musí
byť osobitne povolená, aby bol cez ňu možný prístup používateľov.

Keď je prístup povolený, správca má automaticky oprávnenie na vytvorenie pripojenia
Vzdialenej plochy na danom počítači. Ostatným používateľom môžeme prideliť prístup
vložením do skupiny Remote Desktop Users. Pre vytvorenie pripojenia vzdialenej plochy
na server alebo pracovnú stanicu budeme postupovať nasledovne:

1. V ponuke Štart zadáme do vyhľadávacieho poľa mstsc a stlačíme kláves Enter alebo
vyhľadáme v ponuke Štart položku Všetky Programy/Príslušenstvo/Pripojenie
vzdialenej plochy a klikneme na ňu.
2. Otvorí sa dialógové okno Pripojenie vzdialenej plochy. Do poľa Počítač napíšeme
meno alebo IP adresu počítača, na ktorý sa pripájame.
3. Klikneme na tlačidlo Pripojiť. Ak nás systém vyzve, zadáme meno a heslo pre prístup
na daný počítač. Po úspešnom pripojení sa zobrazí pracovná plocha vzdialeného
počítača.

V dialógovom okne Pripojenie vzdialenej plochy sa nachádza aj tlačidlo Možnosti. Ak
naň klikneme, môžeme definovať doplňujúce parametre pripojenia na počítač, napr.:
• uloženie a načítanie nastavení pripojenia;
• parametre zobrazenia pracovnej plochy;
• prístup k lokálnym prostriedkom ako disky, tlačiarne, SmartCard čítačky a podobne;
• spustenie programov po pripojení sa na vzdialenú plochu;
• atribúty ovplyvňujúce výkon (napr. zobrazenie presúvaného okna alebo animácie);
• kontrolu overenia servera;
• nastavenie servera brány Vzdialenej pracovnej plochy.

// mod: FAQ
***
t85m
Junior

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků