SB Audigi 4 vs Realtek ALC889A codec

Počítačové periferie a další kategorie hardwaru, které nemají samostatnou sekci

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod roxtedy 6. 11. 2008 13:29

ahoj, mám na starém pc zvukovku SB Audigi 4 a kupuji novou sestavu a na desce je integrována zkukovka a to Realtek ALC889A codec, poradte pls co bude lepší jestli SB nebo Realtek. Díky Všem za odpovědi
roxtedy
Junior

Odeslat příspěvekod dalen 6. 11. 2008 23:05

Určite Audigy.
dalen
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod roxtedy 7. 11. 2008 21:08

Dívám se, že Ti nikdo neoponuje, asi s tebou všichni souhlasí.... Celkem mě překvapuje, že zvukovka, která je strará cca 5 let je kvalitnější než dnešní integrované zvukovky?? Mám na bedně jack ze předu bedny, půjde dostat z audigi výstup ze zadu i ze předu bedny?
roxtedy
Junior

Odeslat příspěvekod dalen 7. 11. 2008 22:34

roxtedy píše:Dívám se, že Ti nikdo neoponuje, asi s tebou všichni souhlasí.... Celkem mě překvapuje, že zvukovka, která je strará cca 5 let je kvalitnější než dnešní integrované zvukovky??


Ešte som nevidel, že by integrovaná zvukovka podporovala priestorové efekty alebo dvd-audio. Preto jednoznačne Audigy.

roxtedy píše:Mám na bedně jack ze předu bedny, půjde dostat z audigi výstup ze zadu i ze předu bedny?


Toto som nikdy neskúšal, ale tipujem, že to asi nepôjde. Mám Audigy 2.
dalen
Junior
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod roxtedy 8. 11. 2008 22:18

Teď jsem sehnal nějaké info ohledně alc889 a asi dám audigi sbohem....

7.1 +2 Channel HD Audio Codec se ochrany obsahu
General Description Popis
The ALC889-GR/ALC889DD-GR is a high-performance multi-channel High Definition Audio Codec with Realtek proprietary loss-less content protection technology that protects pre-recorded content while still allowing full-rate audio enjoyment from DVD audio, Blue-ray DVD, or HD DVD discs. V ALC889-GR/ALC889DD-GR je vysoký výkon-multi-kanálové High Definition Audio kodek Realtek s proprietárním ztráta-méně ochrany obsahu technologii, která chrání pre-zaznamenaný obsah přitom stále umožňuje full-sazba audio požitek z audia DVD, Blue-ray DVD, nebo HD DVD disků.

The ALC889 provides ten DAC channels that simultaneously support 7.1 sound playback, plus 2 channels of independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel stereo outputs. V ALC889 nabízí deset DAC kanálů, které současně podporují přehrávání zvuku 7.1, plus 2 nezávislé kanály stereo zvukový výstup (více streaming) přes přední panel stereo výstupy. Three stereo ADCs and one stereo digital microphone converter are integrated and can support a microphone array with Acoustic Echo Cancellation (AEC), Beam Forming (BF), and Noise Suppression (NS) technologies. Tři ADCS stereo a jeden stereo mikrofon digitálního převodníku je integrován a může podporovat mikrofonní pole s Acoustic Echo Cancellation (AEC), svazku (BF), a potlačení šumu (NS) technologií. The ALC889 incorporates Realtek proprietary converter technology to achieve 108dB Signal-to-Noise ratio (SNR) playback (DAC) quality and 104dB SNR recording (ADC) quality, and is designed for Windows Vista premium desktop and laptop systems. V Realtek ALC889 obsahuje proprietární technologie pro dosažení převodník 108 dB Signal-to-Noise Ratio (SNR) přehrávání (DAC) a 104 dB SNR kvality nahrávání (ADC) kvalitě, a je určen pro Windows Vista prémie desktop a laptop systémů.

All analog I/O are input and output capable, and headphone amplifiers are also integrated at six analog output ports (port-A to port-F). Všechny analogové I / O, jsou vstupní a výstupní schopný, sluchátka a zesilovače, je také integrovaný analogový výstup na šest portů (Port-A Port-F). All analog I/Os can be re-tasked according to user’s definitions. Všechny analogové I / Os může být znovu-pověřen podle uživatelské definice.

Support for 16/20/24-bit SPDIF input and output with up to 192kHz sample rate offers easy connection of PCs to consumer electronic products such as digital decoders and speakers. Podpora pro 16/20/24-bit SPDIF vstup a výstup s až 192kHz vzorkovací kmitočet nabízí snadné spojení počítačů na produkty spotřební elektroniky, jako jsou digitální dekodéry a reproduktory. The ALC889 also features secondary SPDIF-OUT output and converter to transport digital audio output to a High Definition Media Interface (HDMI) transmitter. ALC889 je také funkce sekundární SPDIF-OUT výstup a měnič na dopravu digitální audio výstup pro High Definition Media Interface (HDMI) s vysílačem.

The ALC889 supports host audio from the Intel chipsets, and also from any other HDA compatible audio controller. V hostitelské ALC889 podporuje audio od Intel chipsety, ale i od kterékoliv jiné HDA kompatibilní audio řadič. With various software utilities like environment sound emulation, multiple-band and independent software equalizer, dynamic range compressor and expander, optional Dolby® Digital Live, Dolby® PCEE program and DTS® CONNECT™, the ALC889 provides the highest sound quality, providing an excellent entertainment package and game experience for PC users. Pomocí různých softwarových utilit, jako je životní prostředí pro emulaci zvuku, více-pásmový ekvalizér a nezávislý software, dynamický rozsah kompresor a expandér, volitelné Dolby ® Digital Live, Dolby ® PCEE program a DTS ® CONNECT ™, se ALC889 poskytuje nejvyšší kvalitu zvuku, který poskytuje vynikající Balíček zábavy a hra zkušeností pro PC uživatele.
Features Funkce

* Hardware Features Hardware Funkce High performance DACs with 108dB signal-to-noise ratio (A-weighting) Vysoký výkon DACs s 108dB signálu-to-Noise Ratio (A-vážení)
* High performance ADCs with 104dB signal-to-noise ratio (A-weighting). Vysoký výkon ADCS s 104dB signálu-to-Noise Ratio (A-vážení).
* Meets Microsoft WLP3.10 and future WLP audio requirements Splňuje Microsoft WLP3.10 a budoucí požadavky WLP audio
* Ten DAC channels support 16/20/24-bit PCM format for 7.1 sound playback, plus 2 channels of concurrent independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel output Deset DAC kanálů, podpora 16/20/24-bit PCM formátu pro přehrávání zvuku 7.1, plus 2 kanály souběžného nezávislého stereo zvukový výstup (více streaming) přes přední panel výstup
* Three stereo ADCs support 16/20/24-bit PCM format, multiple stereo recording Tři stereo ADCS podporu 16/20/24-bit PCM formát, vícenásobné stereo nahrávání
* All DACs supports 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz sample rate Všechny DACs podporuje 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz vzorkovací kmitočet
* All ADCs supports 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz sample rate Všechny ADCS 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz podporuje vzorkovací kmitočet
* Primary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate Primární 16/20/24-bit SPDIF-OUT 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz podporuje vzorkovací kmitočet
* Secondary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate Sekundární 16/20/24-bit SPDIF-OUT 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz podporuje vzorkovací kmitočet
* 16/20/24-bit SPDIF-IN supports 32k/44.1k/48k/96k/192kHz sample rate 16/20/24-bit SPDIF-IN 32k/44.1k/48k/96k/192kHz podporuje vzorkovací kmitočet
* All analog jacks (port-A to port-G) are stereo input and output re-tasking Všechny analogové zvedáky (Port-A Port-G) jsou stereo vstup a výstup re-ukládalo
* Port-A/B/C/D/E/F built in headphone amplifiers Port-A/B/C/D/E/F postaven v sluchátka zesilovače
* Port-B/C/E/F with software selectable boost gain (+10/+20/+30dB) for analog microphone input Port-B/C/E/F se softwarem volitelné zvýšení zisku (+10 / +20 / +30 dB) pro analogové mikrofonní vstup
* High-quality analog differential CD input High-kvalitní analogový diferenciální CD Vstupní
* Supports external PCBEEP input and built-in digital BEEP generator Podporuje externí PCBEEP vstupní a Built-In digitální BEEP generátor
* Software selectable 2.5V/3.2V/4.0V VREFOUT Software volitelné 2.5V/3.2V/4.0V VREFOUT
* Up to four channels of microphone array input are supported for AEC/BF applications Až do čtyř televizních kanálů z mikrofonů vstupní pole jsou podporovány pro AEC / BF aplikace
* Two jack detection pins each designed to detect up to 4 jacks Dva kolíky jack detekce každý navržen tak, aby odhalit až 4 zvedáky
* Supports analog GPIO2 to be jack detection for CD input which is used as 9th analog port Podporuje analogové GPIO2 se zdířkou pro detekci CD Vstupní který se používá jako analogové 9. přístav
* Supports legacy analog mixer architecture Podporuje odkaz analogový mixer architektura
* Up to 3 GPIOs (General Purpose Input and Output) for customized applications. Do 3 GPIOs (General Purpose vstup a výstup) pro přizpůsobené aplikace. GPIO0 and GPIO1 share pin with DMIC-CLK and DMIC-DATA. GPIO0 a GPIO1 podíl kolík s DMIC-CLK a DMIC-DATA.
* Supports mono and stereo digital microphone interface (pins shared with GPIO0 and GPIO1) Podporuje mono a stereo mikrofon digitální rozhraní (špendlíky sdílené s GPIO0 a GPIO1)
* Supports anti-pop mode when analog power AVDD is on and digital power is off. Podporuje anti-pop režimu, když moc AVDD analogové a digitální je o moc je vypnutý.
* Content Protection for Full Rate loss-less DVD Audio, Blue-Ray DVD and HD-DVD audio content playback (with selected versions of WinDVD/PowerDVD) Obsah Ochrana Full Rate ztráta nižší DVD-Audio, DVD Blue-Ray a HD-DVD audio přehrávání obsahu (u vybraných verzí WinDVD / PowerDVD)
* Hardware Zero-Detect output volume control Hardware Zero-Rozpoznat výstup ovládání hlasitosti
* 1dB per step output volume and input volume control 1 dB za krokem výstupní hlasitosti a vstupem ovládání hlasitosti
* Supports 3.3V digital core power, 1.5V or 3.3V digital I/O power for HD Audio link, and 5.0V analog power Podporuje 3.3 digitální jádro moci, 1.5V či 3.3V digitální I / O výkon pro HD Audio odkaz a analogové napájení 5.0V
* 48-pin LQFP ‘Green’ package 48-pin LQFP 'zelené' balík

* Software Features Softwarové funkce Compatible with Windows Vista Premium (complies with Microsoft WLP requirements) Kompatibilní s Windows Vista Premium (v souladu s požadavky Microsoft WLP)
* WaveRT-based audio function driver for Windows Vista WaveRT-založené audio funkce ovladače pro Windows Vista
* EAX™ 1.0 & 2.0 compatible EAX ™ 1.0 a 2.0 kompatibilní
* Direct Sound 3D™ compatible Direct Sound 3D ™ kompatibilní
* A3D™ compatible A3d ™ kompatibilní
* I3DL2 compatible I3DL2 kompatibilní
* HRTF 3D Positional Audio (Windows XP only) HRTF 3D Poziční Audio (pouze Windows XP)
* 7.1+2 channel multi-streaming enables concurrent gaming/VoIP 7,1 +2 kanálový multi-streaming umožňuje souběžné herní / VoIP
* Emulation of 26 sound environments to enhance gaming experience Emulace ze dne 26. zvukové prostředí pro zvýšení herních zážitků
* Multi bands of software equalizer and tool are provided Víceúčelová kapel softwarový ekvalizér a nástroj jsou poskytovány
* Voice Cancellation and Key Shifting effect Hlasové Zrušení a Klíč Přesun efekt
* Dynamic range control (expander, compressor and limiter) with adjustable parameters Dynamický rozsah kontroly (Expander, kompresor a omezovač) s nastavitelnými parametry
* Intuitive Configuration Panel (Realtek Audio Manager) to enhance user experience Intuitivní Konfigurace Panel (Realtek Audio Manager) s cílem zvýšit uživatelský komfort
* Provides 10-foot GUI for Windows Media Center Poskytuje 10-noha GUI pro Windows Media Center
* Microphone Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Suppression (NS), and Beam Forming (BF) technology for voice application Mikrofon Acoustic Echo Cancellation (AEC), potlačení šumu (NS), a svazku (BF) technologie pro hlasové aplikace
* Smart multiple streaming operation Smart více streamování provoz
* HDMI audio driver for AMD platform HDMI audio driver pro AMD platformu
* Dolby® PCEE program™ (optional software feature) Dolby ® PCEE program ™ (volitelný software vlastnost)
* DTS® CONNECT™ (optional software feature) DTS ® CONNECT ™ (volitelný software vlastnost)
* SRS® TrueSurround HD (optional software feature) SRS ® TrueSurround HD (volitelné funkce software)
* Fortemedia® SAM™ technology for voice processing (Beam Forming and Acoustic Echo Cancellation) (optional software feature) Fortemedia ® SAM ™ technologie pro zpracování hlasu (svazku a Acoustic Echo Cancellation) (volitelný software vlastnost)
* Creative® Host Audio program (optional software feature) Creative ® Host audio program (volitelné funkce software)
* Voice recognition and Realtek proprietary API (SkyTel) is supported (Optional software feature) Rozpoznávání hlasu a Realtek proprietární API (SkyTel) je podporována (volitelné funkce software)
roxtedy
Junior


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků