[JAVA] Citanie datoveho toku z db

C++, C#, Visual Basic, Delphi, Perl a ostatní

Moderátor: Moderátoři Živě.cz

Odeslat příspěvekod XANIZA 17. 5. 2012 01:49

Dobré ráno.
Riešim problém s databázov, kde program číta užívateľov z generátora a pri čítaní nastáva chyba.

Chyba:
Kód: Vybrat vše
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input: partial character at end
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 8198
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 8171
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 8144
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input: partial character at end
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 0
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 26
Chyba pocas citania suboru:java.io.UTFDataFormatException: malformed input around byte 26


Zoznamka:
Kód: Vybrat vše
import java.util.Scanner;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.io.IOException;
import java.io.*;

public class ZoznamkaDB
{
    //forma tabulky v dBaze
    private static int dlzkaZaznamu=60,//nie je bez 0-tej pozicie
                       dlzkaPriezviska=10,
                       dlzkaPriezviskaMena=20,
                       dlzkaLokality=10,
                       pocZaznamov=20000;
    static int a=7;
    byte l;
    private static long zac,kon;
    private static String menoSub = "reta.dat",menoSubPom="PomocnySubor.dat";
    private static int porovnajRetazce(int ii,String xx)
    {
        String r1="",pomocna4;
        int kc;
        try
        {
        RandomAccessFile pom= new RandomAccessFile(menoSubPom,"rw");
        pom.seek((long)((ii-1)*(dlzkaPriezviska+10+a)));//nahrada za 8
        pomocna4=pom.readUTF();
        pomocna4=pomocna4.substring(0,8);
        kc=(byte)8;//(pomocna4.charAt(0))-(byte)('0');//nahrada za 8
        r1=pomocna4.substring(0,kc);//nahrada za(9)
        pom.close();
        }
      catch(IOException exception)
        {
            System.out.println("Chyba pocas citania suboru:" +exception);
        }
      return r1.compareTo(xx);
    }   
    public static void sortHoare(int lavy, int pravy)
    {
        int kk,i,j,s;
        char zn;
        String x,m,pomocne,pomocne2;
        try
        {
            RandomAccessFile pom= new RandomAccessFile(menoSubPom,"rw");
            i=lavy;
            j=pravy;
            s=(lavy+pravy)/2;
            pom.seek((long)((s-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada (2)
            pomocne=pom.readUTF();//nahrada (2)//tu mi to zhebne !!!
            kk=(byte)8;//(pomocne.charAt(0)-(byte)('0'));//nahrada (2)
            x=pomocne.substring(0,kk);//nahrada (3)
             do
            {
                while((porovnajRetazce(i,x)<0)&&(i<=j))
                    i++;
                while((porovnajRetazce(j,x)>0)&&(i<=j))
                    j--;
                if (i<=j)
                {
                    //m=pQs[i];(4)
                    pom.seek((long)((i-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada za (4)
                    m=pom.readUTF();//nahrada za (4)
                    //pQs[i]=pQs[j];(5)
                    pom.seek((long)((j-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada za (5)
                    pomocne2=pom.readUTF();//nahrada za (5)
                    pom.seek((long)((i-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada za (5)
                    pom.writeUTF(pomocne2);//nahrada za (5)
                    //pQs[j]=m;(6)
                    pom.seek((long)((j-1)*(dlzkaPriezviska+2+a)));//nahrada za (6)
                    pom.writeUTF(m);//nahrada za (6)
                    i++;
                    j--;
                }
            }
            while (i<=j);
            if (lavy < j)
                sortHoare(lavy,j);
            if (pravy > i)   
                sortHoare(i,pravy);
            pom.close();
        }
        catch(IOException exception)
        {
            System.out.println("Chyba pocas citania suboru:" +exception);
        }
       
    }     
    public static void main(String[]args)
    {
        long start=System.currentTimeMillis();
        String menoSub="reta.dat";
        String ss,menoSublv="retaz.idx",
               gHIPriezv,
               gHIZaluba,
               gHILokal="",
               gHIPohlavie,
               celyZaznam="",
               gPriezv,
               gLokal;
               
        int i,j,k,pocZobr=0,pr;
        StringBuffer bb,bb1;
        char kk;
        String zapis;
        Scanner vst=new Scanner(System.in);
        System.out.print("\f");
        try
        {
            RandomAccessFile ff= new RandomAccessFile(menoSub,"rw");
            RandomAccessFile pom= new RandomAccessFile(menoSubPom,"rw");
            System.out.println("START vyroby pretriedeneho suboru ..");
            zac=System.currentTimeMillis();
            j=0;
            gPriezv="";
            for (i=1;i<=(ff.length()/(dlzkaZaznamu+2));i++)
            {
                ff.seek((long)((i-1)*(dlzkaZaznamu+2)));
                ss=ff.readUTF();
                kk='8';//(char)((byte)('0')+k);
                bb1= new StringBuffer(ss.substring(0,8));
                bb1=bb1.append(i);
                gPriezv=bb1.toString();
                while(gPriezv.length()!=15)//preto, aby mali polozky rovnaku dlzku, kvoli seeku
                {
                    gPriezv=gPriezv+" ";
                }
               
                //bb.toString();
                if (i<pocZobr)
                    System.out.println(gPriezv);
                    //pQs[i]=gPriezv; toto treba nahradiť suborom   (1)
                pom.writeUTF(gPriezv);//nahradene (1)
            }
            ff.close();
            pom.close();
        }
        catch(IOException exception)
        {
            System.out.println("Chyba pocas citania suboru:" +exception);
        }         
        System.out.println();
        sortHoare(1,pocZaznamov);
        kon=System.currentTimeMillis();
        System.out.println("Koniec vyroby indexu vyhladavania ");
        System.out.println("cas vypoctu= "+(kon-zac)+" ms");
        //tu bol quicksort   
        System.out.println();
        System.out.println("Zadaj priezvisko, ktore chces vyhladat");
        gHIPriezv=vst.nextLine();
       
       
       
        int la=1,st=0,hidx=0;
        pr=pocZaznamov;
        boolean nasiel=false;
        try
        {//tu sa vyuziva indexovy subor na vyhladavanie v databaze bisekciou
            RandomAccessFile fiv=new RandomAccessFile(menoSublv,"r");
            RandomAccessFile ff=new RandomAccessFile(menoSub,"r");
            System.out.println("start vyhladavania cez index...");
            zac=System.currentTimeMillis();
            while(!nasiel&&(la<=pr))
            {
                st=(la+pr)/2;
                fiv.seek((long)((st-1)*4));
                j=fiv.readInt();
                ff.seek((long)((j-1)*(dlzkaZaznamu+4)));
                ss=ff.readUTF();
                bb=new StringBuffer(ss);
                k=bb.indexOf(" ");
                bb1=new StringBuffer(bb.substring(0,k));
                gPriezv=bb1.toString();
                k=gPriezv.compareTo(gHIPriezv);
                if(k==0)
                {
                    hidx=j;
                    nasiel=true;
                    celyZaznam=ss;
                }   
                else
                {
                    if(k>0)
                        pr=st-1;
                    else
                        la=st+1;
                }   
            }   
            kon=System.currentTimeMillis();
            System.out.println("koniec vyhladavania cez index");
            System.out.println("cas vypoctu= "+(kon-zac)+"ms");
            if(nasiel)
            {
                System.out.println("Nasiel priezvisko "+gHIPriezv+" na indexe: "+hidx);
                System.out.println("Zaznam: "+celyZaznam);
            }   
            else
                System.out.println("Priezvisko "+gHIPriezv+" nenasiel");
            fiv.close();
            ff.close();
        }   
        catch(IOException chyba)
        {
            System.out.println("Chyba pocas prace so suborom: "+chyba);
        }
        System.out.println(" ");
       
       
       
            // stretnutie ********
           
            Scanner aStretnutie = new Scanner (System.in);
            System.out.println("Chcete sa stretnut(ano/nie): ");
            String uzivAstretnutie = aStretnutie.next();
            System.out.println("Odpovedali ste "+uzivAstretnutie+" !");
   
            // *********************
       
        System.out.println("koniec");
    }   
}


Generátor:
Kód: Vybrat vše
import java.io.RandomAccessFile;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class GeneratorDB
{
    private static int dlzkaZaznamu=24,//nezaratana nulta pozicia
    dlzkaPriezviska=10, dlzkaPriezviskaMena=20,pocZaznamov=2000000,dlzkaZaluba=34,dlzkaLokalita=54,dlzkaPohlavie=60;
    byte aDI,i;
    public static char typPis(int t)
    {
        char[] vsp={'B','C','E','D','I','F','G','H','J','K','L','M','N','V','Z'};
        char[] vsa={'A','E','I','O','U'};
        char[] sp={'b','c','e','d','i','f','g','h','j','k','l','m','n','o','v','z'};
        char[] sa={'a','a','e','i','i','o','u'};
        char y='.';
        if(t==0)
            y=vsp[(int)Math.round(Math.random()*14)];
        if(t==1)
            y=vsa[(int)Math.round(Math.random()*4)];
        if(t==2)
            y=sp[(int)Math.round(Math.random()*15)];
        if(t==3)
            y=sa[(int)Math.round(Math.random()*6)];   
        return y;   
    }
    public static String genPriezv(byte mDI)
    {       
        int pocet=mDI;
        char pis[]=new char [pocet];
        int pod;
        String priezv;
        pis[0]=typPis(pod=(int)Math.round(Math.random()));
        priezv=""+pis[0];
        pod=(pod==0)?2:3;
        for(int i=1;i<pocet;i++)
        {
            if(pod==3)
                pis[i]=typPis(2);
            if(pod==2)
                pis[i]=typPis(3);
            priezv=priezv+pis[i];   
            pod=(pod==2)?3:2;
        }       
        return priezv;       
    }

    public static void main(String[]args)
    {
          String[] cMena={"Katarina","Milan","Eva","Robo","Laco","Ema","Maria","Dagmar","Adam","Karol","Samuel","Artur","Lucia","Dano"};
          String[] cZaluby={"futbal","hokej","skovavaie","golf","skakanie"};
          String[] cLokality={"Bratislva","Zilina","Smokovec","Bytca","Hricov","Trnove","Trnava","Presov","Senica","Uganda",};
          String[] cPohlavia={"muz","zena"};
          String menoSub="reta.dat",ss,gPriezv,gMeno,gVek,gMenoAPriezv,gZaluba,gLokal,gPohlavie;
          int i,j,dlp,cG,pointer;
          Scanner vst=new Scanner(System.in);
          try
          {
              RandomAccessFile ff=new RandomAccessFile(menoSub,"rw");
              cG=1;
              System.out.print("\f");
              for(i=1;i<=pocZaznamov;i++)
              {
                  gMenoAPriezv="";
                  //n. g. krstne meno z pola konstant mien
                  j=(int)(Math.floor(14*Math.random()));
                  gMeno=cMena[j];
                  //n. g. dlzku dlzku priezviska, nie mensiu nez 3 znaky a nie vacsiu nez 15
                  dlp=(int)(3+Math.floor((dlzkaPriezviska-4)*Math.random()));
                  gPriezv=genPriezv((byte)(dlp));
                  //n. g. lokalita z pola konstant lokalit
                  j=(int)(Math.floor(2*Math.random()));
                  gLokal=cLokality[j];
                  //n. g. zaluba z pola konstant zalub
                  j=(int)(Math.floor(5*Math.random()));
                  gZaluba=cZaluby[j];
                  //n. g. pohlavia z pola konstant pohlavi
                  j=(int)(Math.floor(2*Math.random()));
                  gPohlavie=cPohlavia[j];
                  //n. g. vek osoby 1..89
                  j=(int)(1+Math.floor(89*Math.random()));
                  gVek=String.valueOf(j);
                  gMenoAPriezv=gPriezv;
                  for(j=gMenoAPriezv.length();j<=10;j++)
                gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
                  gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gMeno;
                 
                for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=20;k++)
                   gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
                  gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gVek;
                 
                  //zaluby
                  for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=24;k++)
                  gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
                  gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gZaluba;
                 
                  //lokalita
                  for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=34;k++)
                  gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
                  gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gLokal;
                 
                  //pohlavia
                  for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=54;k++)
                  gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
                  gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+gPohlavie;
                 
                  for(int k=gMenoAPriezv.length();k<=60;k++)
                    gMenoAPriezv=gMenoAPriezv+" ";
                   
                  ff.writeUTF(gMenoAPriezv); 
                  //System.out.printf("%4d",cG);
                  //System.out.print(" ");
                  //System.out.printf("%31s",gMenoAPriezv);
                  //System.out.println();
                  //cG++; 
              }   
              //ak sa modifikoval subor teraz ho skratim
              ff.setLength(ff.getFilePointer());
              System.out.println();
              System.out.println("zadaj poziciu udaju na citanie");
              System.out.println("Zadaj menej nez- "+(int)(pocZaznamov +1));
              j=vst.nextInt();
              pointer=((j-1)*(dlzkaZaznamu+4));
              ff.seek((long)(pointer));
              ss=ff.readUTF();
              System.out.println("Na pozicii "+j+" sa precital udaj: "+ss);
              System.out.println("Velkost suboru je: "+ff.length()+" BYTOV");
              ff.close();
          }   
          catch(IOException chyba)
          {
              System.out.println("Chyba pocas citania zo suboru "+chyba);
          }   
          System.out.println();
          System.out.println(" ");
          System.out.println("KONIEC");
    }         
}


Vopred ďakujem za pomoc. :-)
XANIZA
Kolemjdoucí

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků